Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English Русский

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Chcąc wypełnić obowiązek informacyjny, jaki nakłada na każdego Administratora Danych Osobowych art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), informujemy o poniższym.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest D-R-O Sp. z o.o. Sp. k. S.A. z siedzibą w Macierzyszu ul. Sławęcińska 12, 05-850, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000762135. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: d-r-o@d-r-o.pl

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego, czy ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • badań jakości obsługi oraz celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • otrzymywania informacji handlowych, ofert marketingowych, w tym informacji o rabatach i promocjach, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), o ile wyrażono na to zgodę;
  • w celu ewentualnego rozpatrywania reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochronie przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia).

Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia niniejszej zgody lub usunięcia konta na platformie internetowej sklepu. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego Administratora Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych jest sprzeczne z Rozporządzeniem.

Dane odbiorców danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przekazuje Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych Osobowych usługi niezbędne dla wykonania umowy, na przykład dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień, obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi prawne i dochodzenia należności, operatom pocztowymi kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązek i konsekwencje niepodania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) Rozporządzenia tj. na podstawie zgody na przetwarzanie, wówczas brak zgody oznaczać będzie niemożność przetwarzania i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych osobowych z naszych baz danych.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, czego konsekwencją będzie możliwość identyfikacji preferencji zakupowych. Mechanizm profilowania użytkownika działa w oparciu o historię wyszukiwań, odwiedzanych stron, dokonywanych zakupów czy produktów dodawanych do koszyka na platformie B2B.

Wprowadzanie zmian w danych osobowych

Ze względu na bezpieczeństwo transakcji dokonywanie zmian dotyczących podstawowych danych firmy wymaga kontaktu z przypisanym każdemu klientowi konsultantem handlowym. Dodatkowo w przypadku tego typu zmian możesz zostać poproszony o ponowne przesłanie zmienionych dokumentów rejestrowych.

Dane dotyczące adresu wysyłki możesz zmieniać samodzielnie na stronie po zalogowaniu i przejściu do zakładki „Moje konto >Dane firmy”.

Przechowywanie danych osobowych

Dane przechowywane są zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w przepisach UODO i są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

 Spółka D-R-O Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Licencję na ten produkt posiada: D-R-O Sp. z o.o. Sp. k

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności